تازه های کتابخانه

آیین زندگی

  • نویسنده: ؛ترجمه و توضیح مهدی شجاعی
  • ناشر: کتاب نیستان
  • سال نشر: 1388
  • مترجم: مترجم: شجاعی
  • موضوع: ;علی بن ابی طالب (ع) امام اول 23 قبل از هجرت - 40ق. -- نامه ها

‏‫ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌: ای‍لام‍ی‍ه‍ا و آری‍ای‍ی‍ه‍ا ت‍ا پ‍ای‍ان‌ دوره‌ ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌(رش‍ت‍ه‌ ت‍اری‍خ‌)‬

  • نویسنده: پ‍روی‍ز رج‍ب‍ی‌.
  • ناشر: ‏‫ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور‬
  • سال نشر: ‏‫‏‫1383‬‬
  • موضوع: ; ایران -- آموزش برنامه‌ای -- تاریخ -- پیش از ماد، تا 705 ق.م - -- ‏‫ آریاییان، 2000 - 705ق.م‏.